Athene
€ 36.493,00
Leiden

PRIVACYVERKLARING

Stichting TK Challenge (hierna: ‘TK Challenge’) verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten – inclusief via de website – van de TK Challenge. De TK Challenge hecht veel waarde aan uw privacy, gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en houdt zich aan de aan de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de AVG.

Persoonsgegevens

De TK Challenge verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, namelijk:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Kledingmaat;
 • Bankrekeningnummer.

Doeleinden

De TK Challenge verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, mede omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • Het informeren over en promoten van evenementen, (sport)activiteiten en promoten van aan de TK Challenge verbonden goede doelen;
 • Het inschrijven voor evenementen en (sport)activiteiten;
 • Het voeren van een donateursadministratie;
 • Het sturen van een nieuwsbrief;
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Het ter beschikking stellen van de TK Challenge shirts;
 • Relatiebeheer;
 • Enig ander doel dat bijdraagt aan de statutaire doelstelling van de Stichting.

Rechtsgrond

TK Challenge verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en mailings. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van TK Challenge. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt TK Challenge uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens en u wilt uw toestemming intrekken, kunt u dit eenvoudig doen door contact op te nemen met de TK Challenge via info@tkchallenge.nl.

Verstrekking aan derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. TK Challenge kan enkel en alleen uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven in het kader van inschrijving voor de verschillende evenementen of als dat wettelijk verplicht is. TK Challenge verstrekt geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER.

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens

TK Challenge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de vergaande inspanningen van TK Challenge kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de TK Challenge via info@tkchallenge.nl.

In opdracht van TK Challenge kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. TK Challenge maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Hierin staat onder andere nadrukkelijk dat deze verwerker de gegevens niet gebruikt voor eigen doeleinden.

Bewaartermijnen

TK Challenge bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat TK Challenge de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Voor deze websites verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van TwitterLinkedIn en/of Facebook.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking
Voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van de gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kunt u contact opnemen met de TK Challenge via info@tkchallenge.nl. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.
U kunt uw verzoek tevens sturen naar:

Stichting TK Challenge
Vondellaan 51
2332 AA Leiden

Wijzigingen in deze privacyverklaring

TK Challenge kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop TK Challenge uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door TK Challenge, kunt u contact opnemen met de TK Challenge via info@tkchallenge.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt het TK Challenge team u graag verder als u opmerkingen en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de TK Challenge. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.